gobuddy
gobuddy
2 followers

Hero dog who chased Al Baghdadi

Hero dog who chased Al Baghdadi
25 days ago
kris · 25 days ago

I hope they gave him a tasty treat

1
Hamburgler · 25 days ago

Definitely a good boy

1